Privacyverklaring

Op deze pagina staat de privacyverklaring van www.schoutenconsult.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door SchoutenConsult. In deze verklaring geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang deze informatie niet gekopieerd, verspreidt of op een andere manier gebruikt wordt. De informatie op deze website mag alleen hergebruikt worden volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SchoutenConsult is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SchoutenConsult.

 

Geen garantie op juistheid

Schoutenconsult streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande mededeling.