Over SchoutenConsult

Over SchoutenConsult

Projecten kunnen ingewikkeld zijn, processen kunnen stroperig zijn, management kan iets weg hebben van schaken op veel borden tegelijk. Allemaal waar, maar soms maken we het te ingewikkeld, te stroperig, schaken we op te veel borden tegelijk.

 

Dat is te voorkomen door tevoren "tot 10 te tellen", door te weten hoe de hazen lopen, de cruciale momenten in een proces of project en de belanghebbenden te kennen, door je niet te laten intimideren door, soms schijnbare, complexiteit en door het einddoel helder voor ogen te houden.

 

SchoutenConsult gaat uit van dit idee. En gebruikt daarvoor een ruime ervaring, ambtelijk en bestuurlijk, binnen en buiten de overheid.

 

SchoutenConsult weet zich te beperken tot de kern: in tijd, energie, inzet, en dus ùw middelen.

 

SchoutenConsult richt zich op:

- projectleiding

- interim-management

- procesbegeleiding

inzake Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer&Vervoer, Regionale Economie.

 

Projectleiding: het trekken en begeleiden van projecten met oog voor proces,presentatie, omgeving, eindresultaat en inzet van mensen en middelen

 

Interim-management: het tijdelijk leiding geven aan organisatie-onderdelen, al dan niet gekoppeld aan organisatiewijzigingen.

 

Procesbegeleiding: inspraak, begeleiding van politiek/bestuurlijke processen, interactieve planvorming

 

Voor dit alles is SchoutenConsult inzetbaar, waarbij de vruchten van ruime ervaring in advieswerk, management, bestuur, binnen èn buiten de overheid geplukt kunnen worden.

 

Niemand realiseert iets in zijn eentje. Toch een kleine opsomming van zaken waaraan ik op diverse plekken, vanuit diverse posities heb bijgedragen:

 

  • Tracékeuze Zuid-Tangent: inhoud, inspraakproces, start uitvoering, als bestuurlijk verantwoordelijke

  • Planvorming "De Appelaar", Haarlem: planvorming, inspraakproces, als bestuurlijk verantwoordelijke

  • Planvorming "Raaks", Haarlem: interactieve planvorming, als bestuurlijk verantwoordelijke

  • OV te water Rotterdam-Drechtstedengebied: projectleiding, ambtelijk vanuit Provincie Zuid-Holland

  • Collectief Vraagafhankelijk Vervoer diverse landelijke gebieden Zuid-Holland: planvorming, procesbegeleiding, Europese aanbesteding, ambtelijk vanuit Provincie Zuid-Holland

  • Gemeente Amsterdam: aansturing en mede vormgeven opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer - GVB

  • Gemeente Amsterdam: projectleiding en invoering reorganisatie Hoofdafdeling Strategie en Beleid, Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

PETER SCHOUTEN

PETER SCHOUTEN

Van huis uit sociaal geograaf/planoloog (RU Utrecht, UvA).

 

Sinds 1980 werkzaam geweest in de wereld van Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer/vervoer en Regionale Economie.

 

Binnen diverse overheden, maar ook daarbuiten (Postacademisch Onderwijs, NS).

 

Ambtelijk, bij provincie en gemeente, als adviseur, manager en projectleider, maar ook bestuurlijk:

 

een zesjarig wethouderschap in de gemeente Haarlem, met in portefeuille Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Monumentenzorg en Vervoer.

 

Verdere ervaring in bestuursfuncties, met redigeren en publiceren, met organisatieveranderingen.

 

In 2006 heb ik ervoor gekozen mijn in 25 jaar opgebouwde ervaring, netwerk, vaardigheden in te zetten voor SchoutenConsult:

projectleiding, interim-management, procesbegeleiding inzake gebiedsontwikkeling, verkeer&vervoer, regionale economie.

Opdrachten tot nu toe

Second Opinion Capaciteitsraming Omgevingsplan Flevoland en vertaling projecten uit dit plan in bestuursopdrachten (i.o.v. Provincie Flevoland, tezamen met Ecorys)

Marktverkenning gemeente Amsterdam en GVB (i.o.v. PeekTraffic)
 
Werkzaamheden t.b.v. parkeerbeleid: Advisering over parkeernormen en opstellen Parkeervisie en t.b.v. bereikbaarheid in regionaal verband: opstellen Visie regionale Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (beide i.o.v. gemeente Haarlem)
 
Bijdrage aan Benchmark OV middelgrote gemeenten (i.s.m. Ecorys/AVM) 

Projectleider Afd. Verkeer, gemeente Almere

Ad-interim Teammanager Infrastructuur resp. Regie op Uitvoering, Bestuur Regio Utrecht

 

Projectleider stationsgebied Driebergen/Zeist, i.o.v. Provincie Utrecht

 

Advies wegcategorisering, gemeente Haarlemmerliede/Spaarnwoude

 

Diverse kleinere opdrachten rond lokatie- en verkeersonderzoek

 

Coördinator a.i. Openbaar Vervoer provincie Fryslân

 

 

Projectleider "Anders benutten", provincie Drenthe

 

Beleidsmedewerker OV, Provincie Zuid-Holland

 

Beleidsmedewerker OV, Provincie Utrecht

 

SchoutenConsult werkt zelfstandig, maar ook in samenwerkingsverbanden. Zo is er een geassocieerd partnerschap met Ecorys Nederland BV en wordt op ad hoc basis samengewerkt met Mobycon, bureau voor verkeersadvies.